Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Imprezy masowe

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 5 Września, 2017 - 11:45, admin

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej lub imprezy sportowej.

Impreza masowa - mecz piłki nożnej

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a)  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b)  w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

 

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a)  stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b)  terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

 

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

 

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

 

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

 

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

 

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)   opinię komendanta rejonowego Policji, właściwego dla miejsca przeprowadzania imprezy,

2)   opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,

3)   opinię dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego,

4)   opinię państwowego inspektora sanitarnego,

5)   graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,
 • oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,

6)   regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

7)   program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

8)   instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1113),

9)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

10)   informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

11)   informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

12)   informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

13)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

14)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

15)   harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

16)   polisę ubezpieczeniową – w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),

17)   informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

 

Szczegółowo sprawy związane z imprezami masowymi reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).

 

Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w Urzędzie m.st. Warszawy opracowany został formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu m.st. Warszawy

ul Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: (022) 443 11 20
fax: (022) 443 11 22

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową
  (plik: wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_impreze_masowa.pdf, rozmiar pliku: 42.46 KB)
  Download
 2. 2.
  Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
  (plik: ustawa_o_bezpieczenstwie_imprez_masowych.pdf, rozmiar pliku: 230.57 KB)
  Download