Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zgromadzenia

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 29 Marca, 2018 - 10:08,

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408. j.t.)

Zgromadzenie

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: organu gminy (w trybie zwykłym) albo gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym).

 

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i poz. 1579 z późn. zm.), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1)  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
2)  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
3)  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
4)  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
5)  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
6)  informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy przyjmowane są przez:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.pl

faks: 22 443 11 22

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;

3) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a

 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w Warszawie
w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.pl
tel.:  22 443 11 98

Zawiadomienie o zgromadzeniu, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
4) Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.
 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zgromadzenia

Uwaga:

Zgromadzenie spontaniczne.

Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Zgromadzenie cykliczne.

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy składać do wojewody, nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

http://bip.mazowieckie.pl/contents/438

 

W weekendy ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zmieniają się w deptak. Jezdnia Traktu Królewskiego na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Senatorskiej  przeznaczana jest dla pieszych i rowerzystów. 

Od godz. 0.00 w nocy z niedzieli 21 kwietnia na poniedziałek 22 kwietnia 2019 r. obowiązuje weekendowa organizacja ruchu na Trakcie Królewskim. To oznacza, że na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Miodowej powstaje deptak dla mieszkańców i turystów. Zamknięty odcinek ulic jest oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony jest na nim wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów. 

Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice jest możliwy wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda gen. Ch. de Gaulle’a oraz z ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Na ul. Bednarskiej wprowadzany jest ruch dwukierunkowy, tak aby mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia (w weekend na ul. Bednarską mogą wjechać tylko mieszkańcy i dojeżdżający do instytucji zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu; ulica jest także wyłączona z parkowania). Pozostaje utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. 

Ponadto, w weekendy na ulicach Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego) obowiązuje zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać w każdy weekend do połowy października, również w święta, a także w dni okołoświąteczne tj.: 29 i 30 kwietnia, 2 maja, 21 czerwca oraz 16 sierpnia.

Link do strony Infoulice:

http://www.infoulice.um.warszawa.pl/node/124607

-------------------------------------------

Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy opracowane zostały formularze zgłoszenia zgromadzenia (dla zgromadzenia zwoływanego w trybie zwykłym i dla zgromadzenia zwoływanego w trybie uproszczonym).

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia zawiadomienia znajdują się również w poradniku internetowym, pod adresem:
https://warszawa19115.pl/-/zawiadomienie-o-zgromadzeniu-publicznym

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Tekst jednolity Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
  (plik: ustawa_z_dnia_24_lipca_2015_r._prawo_o_zgromadzeniach_dz._u._z_2018_poz_408.pdf, rozmiar pliku: 264 KB)
  Download
 2. 2.
  Wzór formularza zawiadomienie o zgromadzeniu
  (plik: zk-01-02_wzor_formularza_zawiadomienie_o_zgromadzeniu_publicznym.pdf, rozmiar pliku: 50.18 KB)
  Download
 3. 3.
  Wzór formularza - zawiadomienie o zgromadzeniu - postępowanie uproszczone
  (plik: zk-01-02_wzor_formularza_-_zawiadomienie_o_zgromadzeniu_publicznym_-_postepowanie_uproszczone.pdf, rozmiar pliku: 49.1 KB)
  Download
 4. 4.
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zgromadzenia
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_zgromadzenia.pdf, rozmiar pliku: 87.57 KB)
  Download