null

"Ursynalia 2015" – komunikat m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniach 29-30 maja, na terenie kampusu SGGW, Samorząd Studentów organizuje „Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festiwal”, w trakcie której planowane są koncerty, trwające do późnych godzin nocnych. Przedstawiamy informacje dotyczące planowanego wydarzenia.

1. Za organizację imprezy na terenie kampusu odpowiadają tylko i wyłącznie władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kwestia organizacji koncertów, w tym samego pomysłu na ich przeprowadzenie, zawsze była i jest wyłączną wolą podmiotu zarządzającego lub właściciela terenu.

Uwagi o ewentualnej uciążliwości imprezy prosimy przekazywać bezpośrednio do:
- Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na adres 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166 oraz na nr telefonów sekretariatu: 22 593 10 10 lub 22 593 10 12,
- Rady Uczelnianej Samorządu Studentów pod numer telefonu 22 593 15 54,
- Przewodniczącego Rady Uczelnianej Pana Tomasza Gołaszewskiego.

2. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej musi być zawsze zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.), która określa zasady postępowania konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez, warunki ich bezpieczeństwa, zasady i tryb wydawania zezwoleń, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zorganizowaniem imprezy masowej. Władze Miasta nie mają prawnej możliwości zakazania imprezy, ograniczenia czasu jej trwania lub wydania decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na jej przeprowadzenie w przypadku, gdy organizator pomyślnie przeszedł całą procedurę i dostarczył  wymagane przepisami dokumenty, w tym pozytywne opinie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Inspektora Sanitarnego. Dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów skutkować musi wydaniem zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej.

3. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nie odnosi się w żaden sposób do samej organizacji wydarzenia w kontekście wyboru miejsca (np. tych organizowanych w pobliżu osiedli mieszkaniowych), bądź czasu trwania danej imprezy, ograniczając się przede wszystkim do warunków niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa uczestników określonego wydarzenia.

4. Szkoły wyższe posiadają daleko idącą autonomię w zakresie zarządzania swoimi terenami. Między innymi, zgodnie z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora lub z własnej inicjatywy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego oraz klęski żywiołowej, przy zachowaniu obowiązku niezwłocznego powiadomienia rektora. O dużej autonomii szkół wyższych świadczy również fakt, iż do imprez nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych m. in. przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego - jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy - nie stosuje się przepisów dotyczących imprez masowych. Dlatego też, władze uczelni organizując imprezę muzyczną – np. niektóre koncerty podczas juwenaliów, nie muszą zgłaszać tego faktu, ani też uzyskiwać zezwolenia na ich przeprowadzenie.

5. W związku z licznymi skargami mieszkańców okolicznych osiedli po imprezach organizowanych w latach ubiegłych, po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej „Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festiwal”, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwróciła się z prośbą do Organizatora oraz Rektora Uczelni o skrócenie czasu trwania koncertów i przeprowadzenie w godzinach nocnych innych aktywności dla studentów bez nagłośnienia. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia jej organizatora z przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących ochrony przed hałasem.