null

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowi Wydział Centrum Zarządzania Kryzysowego Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

Zadania Wydziału Centrum Zarządzania Kryzysowego wynikają z zapisów art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013., poz. 1166). Do zadań Wydziału należy, m.in.:

 1. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in.:
  1. Monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia na terenie m.st. Warszawy sytuacji kryzysowych, w tym stanów nadzwyczajnych oraz inicjowanie przedsięwzięć ograniczających ich skutki.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowywanie i aktualizowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy”.
  3. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony przed powodzią, w tym opracowywanie i aktualizacja „Planu operacyjnego ochrony m.st. Warszawy przed powodzią”.
  4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, w tym dostarczanie danych i ich analiza w procesie wypracowywania i podejmowania decyzji oraz przygotowywanie rocznych planów pracy oraz posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
  5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym w szczególności ze służbami, inspekcjami i strażami, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin i powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 2. Przygotowywanie projektów porozumień w sprawie przekazywania przez m.st. Warszawę i rozliczania dotacji celowych na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.
 3. Planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie m.st. Warszawy, w tym przygotowanie projektów porozumień w sprawie ich finansowania oraz nadzorowanie wydatkowania tych środków.

Ponadto, w ramach wydziału funkcjonuje Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Do jej zadań należy: 

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 3. Uruchamianie  systemu alarmowania i  ostrzegania ludności.
 4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Piknik inauguracyjny "Lato w mieście"
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Piknik inauguracyjny "Lato w mieście"
Rozpoznawanie zagrożeń w terenie
Stanowisko SD CZK w Posterunku Operacyjnym w czasie operacji drążenia tuneli metra na Pradze Pn