null

Debata o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata o bezpieczeństwie na Włochach. | Autor: BBiZK

Czy w dzielnicy jest bezpiecznie? Na co skarżą się mieszkańcy? Co można zmienić, żeby żyło nam się lepiej? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy otwartej debaty o bezpieczeństwie zorganizowanej z inicjatywy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy.

Debata odbyła się 30 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. 1 Radarowej 4B. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Dzielnicy Włochy, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy, Zastępca Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Kierownik Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy, radni dzielnicy, członkowie Komisji Bezpieczenstwa i Porządku Publicznego w Dzielnicy Włochy oraz licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy zainteresowani sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyjątkowo duża frekwencja świadczy o zapotrzebowaniu mieszkańców na tego typu spotkania, na bezpośrednie kontakty z samorządowcami, Policją i Strażą Miejską.

W swoich wystąpieniach Burmistrz Dzielnicy podkreślił wagę, jaką przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa w dzielnicy. Wymienił działania już zrealizowane i planowane do wykonania, związane z poprawą infrastruktury, a które przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, szczególnie tych niechronionych, tj. pieszych i rowerzystów. Natomiast Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy i Zastępca Naczelnika III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokonali oceny poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawili dane statystyczne, z których wynika, że poziom bezpieczeństwa w dzielnicy systematycznie poprawia się, a skuteczność działania, tak Policji jak i Straży Miejskiej zwiększa się, pomimo znacznych braków kadrowych w obu tych służbach.

Kierownik Delegatury BBiZK w swoim wystąpieniu przedstawił założenia programu „Bezpieczne osiedle”, zasady funkcjonowania Grup Osiedlowych oraz zaprosił do szerszego udziału mieszkańców w spotkaniach tych grup. Przedstawił również efekty służb ponadnormatywnych finansowanych przez m.st. Warszawa i ich znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której mieszkańcy zgłaszali swoje problemy. Z sali padały liczne pytania, kierowane zarówno do Burmistrza, jak i do Policji i Straży Miejskiej. Pytania dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania samochodów, nieprawidłowości w organizacja ruchu, na niektórych wąskich osiedlowych uliczkach. Do policjantów i strażników miejskich kierowane były zarzuty o brak reakcji na blokowanie dróg dojazdowych, ale i też mało skuteczne interwencje w stosunku do osób pijących alkohol w miejscach publicznych. Mieszkańcy domagali się zwiększenia liczby patroli mundurowych w rejonie Parku im. M. Kotańskiego i większej aktywności w zwalczaniu przypadków naruszania przepisów prawa nie tylko przez kierowców, ale i pieszych.

Należy podkreślić, że cała dyskusja toczyła się w sposób kulturalny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia swoich racji i możliwości działania. Podsumowując przebieg debaty Burmistrz dzielnicy zapewnił, że wszystkie uwagi będą przedmiotem analizy, a zgłaszane problemy w miarę możliwości i posiadanych kompetencji będą rozwiązywane.

Zobacz galerię (2 zdjęć)