null

Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner konkursu pn. "112 ten numer ratuje życie".
Konkurs pn. "112 ten numer ratuje życie". Fot. BBiZK

Urząd m.st. Warszawy ogłasza konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych.

Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

Cel konkursu

Organizatorem konkursu pn. „112 – ten numer ratuje życie” jest miasto stołeczne Warszawa – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci połączone z propagowaniem wiedzy na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 oraz kształtowaniem prawidłowych postaw i właściwych zachowań w podejmowaniu decyzji podczas niesienia pomocy.

W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112 to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy.

Zasady konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • grupa 1 – uczniowie klas I – III;
 • grupa 2 – uczniowie klas IV – VI.

Placówki mogą zgłosić w każdej kategorii wiekowej po trzy prace z danej szkoły.

Kryteria pracy konkursowej

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – artystyczne przedstawienie wizji autora dotyczące pracy operatorów Europejskiego Numeru Alarmowego 112, z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm);
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek, węgiel, wyklejanki, wycinanki, wydzieranki bądź połączenie tych technik;
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

Jak zgłosić swój udział?

Prace konkursowe można zgłasza:

 • wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają uczestnicy Konkursu,
 • w terminie do 13 stycznia 2023 r.,
 • na adres: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.

Niepełnoletni uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą jego rodzica lub opiekuna prawnego, udzieloną:

 • na karcie zgłoszeniowej,
 • w oświadczeniu o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez niepełnoletniego uczestnika konkursu

(wzory oświadczeń zamieszczone są w Regulaminie do pobrania poniżej).

Wyniki konkursu i nagrody:

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac, a także uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 lutego 2023 r.

Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród przekażemy dyrektorom szkół autorów zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych do 31 stycznia 2023 r.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora. Przewidywane są również wyróżnienia nagradzane upominkami.

W załączeniu regulamin wraz z oświadczeniami, które należy dołączyć do zgłoszenia.

Plakat konkursu pn. "112 ten numer ratuje życie".
Plakat konkursu pn. "112 ten numer ratuje życie".

 

Załączniki: