null

Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze

Pięć specjalistycznych radiowozów pomoże Oddziałowi Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy dbać o jakość powietrza w stolicy. Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli strażnikom skutecznie odnaleźć trucicieli.

Konsekwentnie realizujemy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Teraz w ramach naszych działań wypowiadamy bezpośrednią i otwartą walkę wszystkim trucicielom powietrza. Dziś przekazywane radiowozy to narzędzia, które w rękach dobrze wyszkolonych strażników pozwolą szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, są gotowi palić w piecach odpadami, starymi meblami, a nawet pojemnikami po olejach – mówiła podczas przekazania radiowozów Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Nowe radiowozy przystosowane są do pracy w zróżnicowanym terenie i wyposażone w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy będą mogli również sprawdzać stan cieków wodnych.

Laboratoria na kółkach
Analizatory zamontowane w pojazdach pozwolą monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom strażnicy będą mogli sprawdzać czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (oznaczenie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5).

Tereny, gdzie zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy mogą objąć szczegółowymi kontrolami podczas których sprawdzane będą domowe piece i paleniska. Podczas oględzin pomieszczeń pomocne mogą okazać się przenośne detektory wielogazowe, które ostrzegą funkcjonariuszy o występowaniu tlenku węgla, lotnych związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu.

Mobilne laboratoria będą również wykorzystywane w trakcie kontroli cieków wodnych. Pozwoli to m.in. zweryfikować pojawienie się w wodzie ścieków bytowych lub przemysłowych. W tym celu oznaczane będzie występowanie azotu amonowego, określenie ilości tlenu czy odczynu Ph. Jeśli stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo zrzutu ścieków poprzez nielegalne przyłącze kanalizacyjne, strażnicy sprawdzą to posługując się wytwornicą dymu.

Fotopułapki (mobilne kamery) i kamery obrotowe zainstalowane w radiowozach będą wykorzystywane z kolei w walce z dzikimi wysypiskami i posłużą ujawnianiu osób, które decydują się na zaśmiecanie stolicy w ten sposób.

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwi zapis i obróbkę danych pomiarowych oraz obrazu już w trakcie interwencji. Dzięki wyposażeniu pojazdów w niezależne źródła zasilania możliwe będzie wykonywanie badań w dowolnym miejscu i czasie.

Zakup mobilnych laboratoriów kosztował ponad 2,2 miliona zł i został sfinansowany ze środków budżetu m.st. Warszawy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Nowe radiowozy zaczną wyjeżdżać w teren w połowie grudnia, po uprzednim przeszkoleniu funkcjonariuszy z obsługi specjalistycznych urządzeń.

Oddział Ochrony Środowiska tu trafią pojazdy
Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w ramach którego funkcjonują trzy referaty, został powołany do życia wiosną 2016 roku. Jego powstanie jest bezpośrednio związane z uchwaleniem przez Radę m.st. Warszawy „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”.

Wiodącym w zakresie działań podejmowanych na rzecz bezpośredniej ochrony środowiska jest Referat ds. Kontroli Środowiska. Funkcjonariusze tej komórki zostali kompleksowo przeszkoleni oraz otrzymali upoważnienia do prowadzenia działań kontrolnych. To właśnie strażnicy z tego referatu będą wykorzystać mobilne laboratoria w codziennej pracy.

Funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli, choć działają od niedawna, przeprowadzili już ponad 5,4 tysiąca interwencji. Kontrole prowadzone są nie tylko w nieruchomościach mieszkalnych, ale także u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – m.in.  w warsztatach samochodowych, stolarniach, stacjach benzynowych czy w sklepach wielkopowierzchniowych.

Strażnicy sprawdzają m.in. sposób gospodarowania i składowania odpadów, paleniska domowe w piecach na paliwo stałe, przyłącza do kanalizacji miejskiej oraz cieki wodne pod kątem zrzutu nieczystości. Średnio podczas co piątej kontroli ujawniane są nieprawidłowości. Funkcjonariusze, oprócz nakładania sankcji, mają również możliwość kontroli czy poprzednio stwierdzone uchybienia zostały usunięte.

Spalanie odpadów – ponad 3 tysiące kontroli
Strażnicy miejscy w związku z podejrzeniem spalania odpadów (w tym również w domowych piecach) interweniowali już ponad 3 tysiące razy. W wyniku przeprowadzonych kontroli w stosunku do blisko 300 osób (sprawców wykroczeń) wyciągnięto konsekwencje.

Przypadki spalania odpadów są ujawniane nie tylko na terenie prywatnych posesji, ale również u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tam też dochodziło do spalania m.in. odpadów pochodzących z produkcji, elementów starych mebli, jak również opakowań po substancjach chemicznych (np. olejach) czy… opon!

Strażnicy, obok działań kontrolnych, edukują mieszkańców informując o negatywnych konsekwencjach spalania odpadów, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Wyjaśniają również wątpliwości – czym można palić w piecach, a co jest zabronione. Wręczają także materiały edukacyjne.

Warszawa walczy z zanieczyszczeniami powietrza
Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń oraz energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

W obszarze energii prowadzony jest stały rozwój miejskiej sieci cieplnej. Do już czynnych 1773 kilometrów, do 2020 roku dołączy kolejnych 78 kilometrów. Od 2011 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać źródła energii odnawialnej oraz usuwać i unieszkodliwiać wyroby zawierające azbest. Dotychczas udzielono na ten cel 579 dotacji na łączną kwotę ponad 7,3  miliona złotych. Nowością w tym zakresie będzie dofinansowanie modernizacji kotłowni. Jeszcze w grudniu Radzie m.st. Warszawy zostanie przedłożony projekt uchwały dzięki któremu mieszkańcy stolicy będą mogli otrzymać dofinansowanie do tego typu inwestycji.

Działania w zakresie transportu to m.in. rozbudowa i modernizacja komunikacji szynowej. Oprócz budowy kolejnych odcinków II linii metra i rozwoju sieci tramwajowej (budowa linii na Nowodowory, Gocław i Wilanów), wymieniany jest również tabor, także ten autobusowy. Do już eksploatowanych dziesięciu autobusów elektrycznych w przyszłym roku dołączą kolejne. Stale rozwijana jest również sieć dróg dla rowerów.

W latach 2007-2015 na terenie stolicy posadzono łącznie blisko 250 tysięcy drzew oraz utworzono 11 nowych parków. Edukacja ekologiczna warszawiaków prowadzona jest m.in. w nowoczesnym Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, którego oferta skierowana jest do mieszkańców stolicy w każdym wieku (od najmłodszych do seniorów). Nad Wisła realizowane są dwa projekty dotyczące ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo.

Wkrótce rozpocznie się również przygotowana przez Warszawę kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ograniczania zjawiska niskiej emisji i skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza. Kampania poza podniesieniem wiedzy i świadomości mieszkańców co do zagadnień związanych z jakością powietrza ma ich również nakłonić do wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne. W kampanii wykorzystywane będą plakaty, ulotki i spoty emitowane w komunikacji miejskiej.

Mobilny system pomiarowo-kontrolny - opis radiowozów
Zobacz galerię (15 zdjęć)
Wybrane interwencje Referatu ds Kontroli Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze
Mobilne laboratoria pomogą w walce o czystsze powietrze

Załączniki: