null

Plan Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy.

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023, poz. 122)

Elementami składowymi Planu są:
I. Plan główny
II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
III. Załączniki funkcjonalne planu głównego
IV. Mapy

Plan główny zawiera charakterystyki zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie opisowej) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa m.st. Warszawy) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego oraz procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania oraz dokumentowania szkód.

Graficzne uzupełnienie Planu stanowią mapy, w tym mapa zagrożenia powodziowego.

Załączniki: