null

Bezpieczna Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program Bezpieczna Warszawa

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” był powiatową strategią bezpieczeństwa przygotowaną przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy (art. 38a ust. 2, ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2022 r. poz. 528).

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” uchwalony został przez Radę m.st. Warszawy (Uchwała Nr XXV/640/2016 z dnia 17 marca 2016 r.).

Celem programu była:

 1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń, szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.
 2. Wzrost zaufania społecznego do władz Miasta, Policji, innych służb i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych i w miejscu swojego zamieszkania.
 4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 5. Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz osób starszych.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej.
 7. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego miejsc i obiektów na terenie Warszawy, w tym szczególnie miejsc i obiektów użyteczności publicznej.
 8. Kształtowanie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa.
 9. Kreowanie właściwych zachowań i zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

Główne obszary planowanych działań programowych to:

 • bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
 • bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.

Program stanowił propozycję współdziałania wszystkich możliwych podmiotów  - służb, instytucji, inspekcji, organizacji  oraz mieszkańców Warszawy na rzecz bezpieczeństwa w naszym mieście, w oparciu o opracowane poszczególne projekty (programy) działań profilaktycznych lub interwencyjnych. 

Realizatorami programu byli:

 • Komenda Stołeczna Policji,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 • Straż Miejska m.st. Warszawy,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
 • Dyrektorzy Biur i Burmistrzowie dzielnic, w przypadku udziału w Programie.

Czynnikami umożliwiającymi monitorowanie i ocenę stanu realizacji Programu była m.in. analiza stanu bezpieczeństwa, wykonywana w oparciu o informacje na temat:

 1. Liczby przestępstw i wykroczeń – dane statystyczne Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
 2. Postrzegania stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców Warszawy – dane uzyskane na podstawie badań Barometru Warszawskiego.
 3. Postrzegania przez mieszkańców działań Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy – na podstawie opinii i różnych innych badań oraz opracowań naukowych.
 4. Rozwoju nowoczesnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych na rzecz bezpieczeństwa (m.in. wspomagania informatycznego systemu zarządzania ZSKiR).
 5. Zmian w infrastrukturze miejskiej wpływających na tworzenie bezpiecznych przestrzeni publicznych oraz bieżąca ocena działań wynikająca z informacji wpływających do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przedstawiało informacje na temat realizacji Programu na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy oraz sporządzało dla Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego ww. Komisji roczne sprawozdania na temat realizacji Programu oraz oceniało stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Warszawie za każdy miniony rok kalendarzowy.

Załączniki: