null

Przelewy burzowe - ochrona Warszawy przed podtopieniami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sprawne działanie kanalizacji ogólnospławnej podczas ostatnich ulewnych deszczy zapobiegło zalaniu ściekami budynków mieszkalnych oraz ulic miasta. Ze względu na nadmiar wód opadowych zastosowane były przelewy burzowe.

Ulewne deszcze w stolicy
W trakcie intensywnych opadów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach – tylko wczoraj, 22 czerwca, na terenie całej Warszawy opady wyniosły od 17 mm do 53 mm m2. Do kanałów dostają się olbrzymie ilości wody deszczowej, których nie mógłby pomieścić żaden system kanalizacji. Jej nadmiar może przyczyniać się do powstawania zalewisk i lokalnych podtopień. Taka sytuacja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonowania miasta. Dlatego tak istotne jest sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do zbiorników wodnych, np. rzeki, co chroni mieszkańców miasta przed zagrożeniem sanitarnym.

Po co miastom przelewy burzowe?
W tym celu w ponad stu miastach w Polsce, jak również na całym świecie, stosuje się przelewy burzowe, czyli urządzenia, które odprowadzają do odbiornika, tj. rzek czy morza, nadmiar wody deszczowej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem w ciągu roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą wykonać do 10 takich zrzutów na każdy z przelewów.
Funkcjonowanie przelewów burzowych zapewnia warszawiakom ochronę przed zalaniem, co w przypadku gwałtownych zjawisk pogodowych, jak nawalne, intensywne opady, jest priorytetem.

Przelewy uruchamiane zgodnie z prawem
W stolicy za utrzymanie przelewów burzowych odpowiada warszawski MPWiK. Wszystkie funkcjonujące przelewy burzowe, za które spółka bierze odpowiedzialność, znajdują się pod stałą kontrolą służb MPWiK i posiadają wymagane pozwolenia (w załączeniu). Na co dzień pozostają one wyłączone – ścieki, które płyną kanałami, są kierowane do jednej z czterech oczyszczalni ścieków MPWiK. Podczas zrzutów burzowych ich ilość i jakość jest na bieżąco monitorowana, a sprawozdania z badań przedstawiane Wodom Polskim oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami, które wynikają z obowiązujących przepisów (w załączniku). Decyzję na zrzuty wydają Wody Polskie. 

Projekt nowego zabezpieczenia stolicy
Stołeczny MPWiK w porozumieniu z Urzędem m.st. Warszawy podejmuje także długofalowe działania, które pozwolą ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk, powstających podczas deszczy nawalnych oraz minimalizować konieczność uruchamiania przelewów burzowych. MPWiK realizuje inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, które przede wszystkim umożliwią zwiększenie pojemności retencyjnej kanalizacji ogólnospławnej. Należą do nich: uruchomienie zautomatyzowanego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych o łącznej długości ponad 14 km. Najdłuższy z planowanych kolektorów – Wiślany, o długości ok. 9,5 km oraz projektowanej pojemności retencyjnej ok. 50 tys. m³. Ponadto, wkrótce oddamy do użytku jeden z największych w Europie zbiorników o pojemności ok. 80 tys. m³, zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków Czajka, którego zadaniem będzie odbiór nadmiaru wód deszczowych i opadowych, zgromadzonych wcześniej w kanalizacji.  

Warszawski system kanalizacyjny
Na terenie Warszawy istnieje ponad 4200 km sieci kanalizacyjnej, na którą składa się sieć sanitarna, ogólnospławna oraz deszczowa. Stołeczny system kanalizacyjny odbiera ścieki od ok. 2,5 mln mieszkańców, tj. ok. 530 mln litrów na dobę. Pracownicy MPWiK każdego dnia, także w dni wolne od pracy, dbają o prawidłowy stan kanałów. Do najczęściej wykonywanych prac należą te związane z ich udrażnianiem - w tym usuwane są zalegające w kanalizacji śmieci, czyszczeniem oraz remontami.

Załączniki: