null

Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 17 stycznia 2018 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2018 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu, ogłosił powiadomienie poziomu I dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu (NO2). Powiadomienie obowiązuje do końca roku 2018.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie oznacza to, że obecnie oraz w najbliższym czasie przewidywane są przekroczenia norm jakości powietrza dla powyższych zanieczyszczeń. Powiadomienie to ma na cel zasygnalizowanie możliwości przekroczenia norm jakości powietrza w ciągu całego 2018 r. Obowiązek jego ogłoszenia wynika z uchwalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony powietrza.

Uchwały określające Programów Ochrony Powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń znajduje się na stronie:

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,1,programy-ochrony-powietrza.html

W związku z ogłoszeniem powiadomienia poziomu I należy monitorować jakość powietrza na stronie

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

oraz śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i podejmować działania adekwatne do bieżącej sytuacji.