null

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Kolskiej 2/4, powstał po przekształceniu Izby Wytrzeźwień w m.st. Warszawie i zapewnia bezpieczny pobyt w Ośrodku osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia z terenu miasta stołecznego Warszawy lub deklarującym przerwanie ciągu alkoholowego.

Profesjonalna pomoc osobom uzależnionym udzielana jest w dwóch Działach:
   • Dział Izba Wytrzeźwień,
   • Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych.
Dawną funkcję Izby Wytrzeźwień pełni Dział Izba Wytrzeźwień, który realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1850).

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, w celu leczenia choroby alkoholowej, w styczniu 2011 r. utworzono Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych.

Problem z nadużywaniem alkoholu mają także osoby dobrze sytuowane, spełniające się zawodowo, wykształcone, których nikt nie podejrzewałby o alkoholizm. Ośrodek jest doskonałym miejscem, w którym dzięki profesjonalnej pomocy (w sposób dyskretny), zgłaszające się osoby przerwą ciąg alkoholowy oraz zostaną zmotywowane i przygotowane do podjęcia terapii w ośrodkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.
Pobyt w Dziale odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności i może stanowić wstęp do kompleksowego leczenia uzależnienia. Do dyspozycji osób zgłaszających się do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych jest sześć miejsc w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych, oddzielonych od pozostałej części Ośrodka.  Dyrekcja Ośrodka zapewnia pełną dyskrecję pobytu.

 

Podstawowy czas pobytu w Dziale wynosi trzy doby, ze stałą opieką pielęgniarską i lekarską. Dopuszcza się przyjęcie osoby na krótszy okres, jednocześnie istnieje możliwość przedłużenia pobytu ponad trzy doby. Opłata za dobę pobytu wynosi 350 zł brutto i jest płatna z góry. Osoba jest przyjmowana bez  skierowania i może być pod wpływem alkoholu, jednak ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz Ośrodka na podstawie stanu psychofizycznego osoby badanej.
Osobom przyjętym do Działu Ośrodek zapewnia:
1)  kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską i terapeutyczną w skład, której wchodzi m.in.:
    - farmakologiczne odtrucie organizmu (postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych),
    - komplet badań laboratoryjnych,
    - program edukacyjno – motywacyjny;
2)  trzy posiłki dziennie, realizowane przez firmę cateringową;
3)  przygotowanie osoby do podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Alkoholizm jest chorobą, która charakteryzuje się przymusem picia i utratą kontroli nad ilością wypijanego alkoholu - osoby uzależnione nie potrafią przestać pić. Ważne jest, aby pokazać osobie (pod koniec farmakologicznego odtrucia, gdy zaczyna powracać logiczne myślenie oraz pojawiają się wątpliwości, co do własnego postępowania) destrukcyjny wpływ alkoholu na jej życie, uświadomić jej bezsilność względem alkoholu, co pozwoli ukierunkować chęć przerwania ciągu na skłonność do podjęcia leczenia i dostrzeżenie możliwości zmiany. Przedstawienie jedynie negatywnego wpływu alkoholu na życie osoby jest niewystarczające. Należy w osobie obudzić nadzieję na poprawę życia oraz pokazać kierunek zmian. Terapeuci zapoznają osobę z możliwościami leczenia i przedstawiają główne założenia programowe lecznictwa odwykowego dostępnego w Polsce.

Ponadto Dział prowadzi bezpłatne konsultacje edukacyjne dla członków rodzin osób, które nadużywają alkoholu,  a także dla tych, którzy zgłaszają się samodzielnie, ponieważ pierwszym krokiem w przełamaniu istotnego w chorobie alkoholowej mechanizmu zakłamania jest właściwa zmiana postaw osób z otoczenia osoby pijącej.


 

Jak zgłosić się do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych?

Osoba zgłaszająca się do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych zobowiązana jest do posiadania bielizny osobistej, wygodnego ubrania podczas pobytu w Dziale, ręcznika,  kapci, środków higieny osobistej w ilości wystarczającej na pobyt w Dziale oraz opcjonalnie pidżamy i szlafroka .

Zapisy telefoniczne oraz informacje:
Tel.: 22 838-84-07:
w godz. 7.00-15.00 /poniedziałek-piątek/ Kierownik Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (wew. 16);
w godz. 7.00-19.00 /poniedziałek-piątek/ terapeuci (wew. 32, 33);
w godz. 7.00-15.00 /sobota-niedziela/  terapeuci (wew. 32, 33);
całodobowo pielęgniarka dyżurna (wew. 34).

Przyjęcia pacjentów odbywają się przez całą dobę!!!

Dział Przerywania Ciągów Alkoholowych:
1)  udziela pomocy terapeutycznej osobom przebywającym w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych i Działu Izba Wytrzeźwień;
2)  motywuje osoby do podjęcia leczenia odwykowego, a także pomaga w znalezieniu placówek, w których mogłyby one podjąć leczenie odwykowe;
3)  prowadzi działalność w zakresie rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, w szczególności przemocy w rodzinie;
4)  udziela pomocy terapeutycznej osobom bliskim i rodzinom osób z problemem alkoholowym;
5)  prowadzi następujące grupy wsparcia:
     • dla osób z problemem alkoholowym,
     • dla osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy (tzw. osoby współuzależnione),
     • dla osób z długim okresem abstynencji, tzw. grupa dalszego zdrowienia.
Ponadto terapeuci prowadzą w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, a także szkolenia dla pracowników Ośrodka z zakresu problematyki alkoholowej.

Zobacz galerię (4 zdjęć)

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.