null

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rekompensata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne osobom zamieszkałym na terenie Warszawy ustala i wypłaca Prezydent m.st. Warszawy na udokumentowany wniosek, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o otrzymane uposażenie.

Procedura otrzymania świadczenia rekompensującego znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl

Pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu, zawieszenie spłaty pożyczek i kredytów w okresie odbywania czynnej służby wojskowej

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek:

  1. pokrywa się należności z tytułu zajmowania lokalu;
  2. zawiesza się spłaty pożyczek i kredytów.

Procedura pokrycia należności z tytułu zajmowania lokalu znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl