null

Warszawa a zgromadzenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na weekend w centrum Warszawy zgłoszono duże zgromadzenia i przemarsze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz negatywną opinią Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie odbędą się. Mniejsze zgromadzenia, które nie naruszają wprowadzonych z powodu epidemii ograniczeń, mogą być organizowane.

Prawa i obowiązki miasta

Przypominamy, że m.st. Warszawa nie wydaje zgód na zgromadzenia a jedynie wykonuje czynność rejestracji. W przypadku zgłoszeń zgromadzenia w trybie zwykłym lub uproszczonym rolą miasta jest sprawdzenie czy zgłoszenie jest zgodne z obowiązującą ustawą. Urząd dokonuje rejestracji, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz powiadamia odpowiednie służby – Policję, Służbę Ochrony Państwa, oraz w czasie epidemii, Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną.

Obowiązujące przepisy dają miastu możliwość wydania decyzji o zakazie zgromadzenia. Muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki:

- jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się,

- jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu,

- zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie,  w którym odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Nie mamy jednak prawa zastosowania zakazu do zgromadzeń zgłoszonych w trybie uproszczonym, także tych zgłaszanych na najbliższy weekend, 15-16 sierpnia. Zgodnie z przepisami, takie zgromadzenia nie mogą powodować utrudnień w ruchu drogowym. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia br. maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż 150 osób.

Miasto oddelegowuje pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego do obserwacji zgromadzeń. W sytuacji, gdy w czasie zgromadzenia naruszane jest prawo, władze miasta mogą zaapelować do organizatora o rozwiązanie zgromadzenia, jeżeli to nie przynosi skutku mamy prawo to zgromadzenie rozwiązać. O zapewnienie ładu i porządku dbają służby państwowe.

Odwołane zgromadzenia

Miasto zgodnie z przepisami wydało zakazy organizacji dwóch zgromadzeń zaplanowanych na 15 sierpnia. Podobne decyzje zapadły wobec zgromadzeń zgłaszanych na 16 sierpnia. Podstawą były negatywne opinie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  który jednoznacznie wskazał, że w czasie epidemii te zgromadzenia nie powinny się odbyć. Jeżeli pomimo wydanego zakazu zgromadzenie odbywa się, zapewnienie bezpieczeństwa należy do organów administracji państwowej.