null

Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jest jednocześnie Szefem Zespołu Kryzysowego m.st. Warszawy. Za pomocą tego zespołu realizuje on swoje ustawowe zadania w zakresie zarządzania kryzysowego. Jego zastępcami w Zespole są: pierwszym - Sekretarz m.st. Warszawy, a drugim - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Pozostałymi członkami Zespołu są: Dyrektor Magistratu, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektor Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Komendant Stołeczny Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz przedstawiciel społecznych organizacji ratowniczych - oddelegowany członek Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa. Ponadto, do udziału w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Prezydent Miasta może zaprosić dodatkowe osoby, które uzna za niezbędne dla realizacji zadań w danej sytuacji kryzysowej. Obsługę Zespołu pod względem analitycznym i organizacyjnym zabezpiecza Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, a w szczególności Centrum Zarządzania Kryzysowego, Radca Prawny oraz Rzecznik Prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. 

W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży.

W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Zadania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy:

  1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
  2. Przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
  3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
  4. Opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz realizowanie wynikających z niego zadań.
  5. Realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu.