Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Program Zapobiegania Przestępczości (...)

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 24 Marca, 2016 - 14:23,

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” jest powiatowa strategią bezpieczeństwa przygotowaną przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy (art. 38a ust. 2, ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890).

Policjant i Strażnik Miejski w czasie wspólnego patrolu

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” uchwalony został przez Radę m.st. Warszawy (Uchwała Nr XXV/640/2016 z dnia 17 marca 2016 r.).

Celem programu jest:

1)    poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń, szczególnie uciążliwych dla mieszkańców,

2)    wzrost zaufania społecznego do władz Miasta, Policji, innych służb i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3)    wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych i w miejscu swojego zamieszkania,

4)    poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

5)    wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz osób starszych,

6)    przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej,

7)    poprawa bezpieczeństwa pożarowego miejsc i obiektów na terenie Warszawy, w tym szczególnie miejsc i obiektów użyteczności publicznej,

8)    kształtowanie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa,

9)    kreowanie właściwych zachowań i zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

Główne obszary planowanych działań programowych to:

 • bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
 • bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.

Program stanowi propozycję współdziałania wszystkich możliwych podmiotów  - służb, instytucji, inspekcji, organizacji  oraz mieszkańców Warszawy na rzecz bezpieczeństwa w naszym mieście, w oparciu o opracowane poszczególne projekty (programy) działań profilaktycznych lub interwencyjnych. 

Realizatorami programu są:

 • Komenda Stołeczna Policji,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
 • Straż Miejska m.st. Warszawy,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
 • Dyrektorzy Biur i Burmistrzowie dzielnic, w przypadku udziału w Programie.

Czynnikami umożliwiającymi monitorowanie i ocenę stanu realizacji Programu będzie m.in. analiza stanu bezpieczeństwa, wykonywana w oparciu o informacje na temat:

1)    liczby przestępstw i wykroczeń – dane statystyczne Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy,

2)    postrzegania stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców Warszawy – dane uzyskane na podstawie badań Barometru Warszawskiego,

3)    postrzegania przez mieszkańców działań Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy – na podstawie opinii i różnych innych badań oraz opracowań naukowych,

4)    rozwoju nowoczesnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych na rzecz bezpieczeństwa (m.in. wspomagania informatycznego systemu zarządzania ZSKiR),

5)    zmian w infrastrukturze miejskiej wpływających na tworzenie bezpiecznych przestrzeni publicznych oraz bieżąca ocena działań wynikająca z informacji wpływających do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przedstawiać będzie informacje na temat realizacji Programu na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy oraz sporządzane będą dla Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego ww. Komisji roczne sprawozdania na temat realizacji Programu oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Warszawie za każdy miniony rok kalendarzowy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ustawa o Samorządzie Powiatowym
  (plik: ustawa_o_samorzadzie_powiatowym.pdf, rozmiar pliku: 661 KB)
  Download
 2. 2.
  Uchwała Rady Miasta
  (plik: uchwala_programu_bezpieczna_warszawa_bp.pdf, rozmiar pliku: 190.91 KB)
  Download
 3. 3.
  Program pn. "Bezpieczna Warszawa"
  (plik: program_2016_-_2021_wersja_z_25._02_2016_r_z_bp.pdf, rozmiar pliku: 1543.13 KB)
  Download
 4. 4.
  Harmonogram_realizacji_zadań
  (plik: harm_programu_wersja_z_25_02_2016.pdf, rozmiar pliku: 263.15 KB)
  Download