Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zgromadzenia

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 4 Lutego, 2021 - 10:08,

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 j.t.)

Zgromadzenie

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: organu gminy (w trybie zwykłym) albo gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym).

 

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i poz. 1579 z późn. zm.), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1)  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
2)  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
3)  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
4)  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
5)  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
6)  informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy przyjmowane są przez:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.pl

faks: 22 443 11 22

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;

3) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a

 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w Warszawie
w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.pl
tel.:  22 443 11 98

Zawiadomienie o zgromadzeniu, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
4) Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.
 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zgromadzenia

Uwaga:

Zgromadzenie spontaniczne.

Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Zgromadzenie cykliczne.

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy składać do wojewody, nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

http://bip.mazowieckie.pl/contents/438

Link do strony Infoulice:

http://www.infoulice.um.warszawa.pl/node/124607

 

Komunikat

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono szereg ograniczeń, które dotyczą między innymi organizacji widowisk i innych zgromadzeń ludności. 

Pełny tekst rozporządzenia poniżej – pliki do pobrania.

-------------------------------------------

Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy opracowane zostały formularze zgłoszenia zgromadzenia (dla zgromadzenia zwoływanego w trybie zwykłym i dla zgromadzenia zwoływanego w trybie uproszczonym).

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia zawiadomienia znajdują się również w poradniku internetowym, pod adresem:
https://warszawa19115.pl/-/zawiadomienie-o-zgromadzeniu-publicznym

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o zgromadzeniach
  (plik: prawo_o_zgromadzeniach.pdf, rozmiar pliku: 233.91 KB)
  Download
 2. 2.
  Wzór formularza zawiadomienie o zgromadzeniu
  (plik: zk-01-02_wzor_formularza_zawiadomienie_o_zgromadzeniu_publicznym.pdf, rozmiar pliku: 50.18 KB)
  Download
 3. 3.
  Wzór formularza - zawiadomienie o zgromadzeniu - postępowanie uproszczone
  (plik: zk-01-02_wzor_formularza_-_zawiadomienie_o_zgromadzeniu_publicznym_-_postepowanie_uproszczone.pdf, rozmiar pliku: 49.1 KB)
  Download
 4. 4.
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zgromadzenia
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_zgromadzenia.pdf, rozmiar pliku: 87.57 KB)
  Download
 5. 5.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r.
  (plik: dz._u._z_2021_poz._814.pdf, rozmiar pliku: 225.98 KB)
  Download
 6. 6.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.05.2021 r.
  (plik: dz._u._z_2021_r._poz._879.pdf, rozmiar pliku: 220.34 KB)
  Download