Często zadawane pytania

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem mających na celu ustalenie zdolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia służby wojskowej. Organizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, we współpracy z administracją rządową.

W 2009 roku zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska kwalifikacją wojskową.

Nie, zgłoszenie się do kwalifikacji, nie powoduje przymusowego powołania do wojska. Zmianę wprowadzono w roku 2009.

Osoba wzywana do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez właściwe organy, gdzie:

 • zostanie sprawdzona jej tożsamość;
 • będzie poddana badaniu lekarskiemu i psychologicznemu;
 • okaże posiadaną dokumentację lekarską mającą wpływ na przyznanie kategorii zdrowia;
 • zostanie wpisana do ewidencji wojskowej, otrzyma zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej, orzeczonej zdolności do służby wojskowej oraz uzyska informację o możliwości pełnienia służby wojskowej.
 1. Dokument tożsamości.
 2. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 4. Posiadaną dokumentację medyczną (dot. okresu jednego roku poprzedzającego stawienie się przed komisją lekarską).

Ustalana jest przez powiatowe komisje lekarskie, określając właściwą kategorię zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań oraz ewentualnej dokumentacji medycznej:

 • „A" zdolny do służby wojskowej, a także do odbywania służby zastępczej;
 • „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej – jeżeli obecny stan zdrowia może ulec zmianie do dwóch lat, po tym czasie następuje ponowne badania i wydanie jednej z pozostałych kategorii zdrowia, tj. „A”, „D” bądź „E”;
 • „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeśli orzeczono kategorię „A” lub „D” zdolności do czynnej służby wojskowej - po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (kiedy orzeczenie to stanie się prawomocne), kwalifikowany(a) zostanie przeniesiony(a) do pasywnej rezerwy, co oznacza, że został uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Z orzeczeniem kategorii zdolności „A”, ewentualne powołanie do służby wojskowej, w czasie pokoju, może nastąpić w trybie ochotniczym lub w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Orzeczenie kategorii „D” uprawnia do służby na niektórych stanowiskach przewidzianych dla terytorialnej służby wojskowej – w trybie w ochotniczym, na własny wniosek.

Jeśli orzeczono kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolny do pełnienia czynnej służby wojskowej) kwalifikowany(a) nie zostanie przeniesiony(a) do pasywnej rezerwy, ale wezwany(a) na kolejną kwalifikację wojskową po upływie okresu niezdolności, w celu powtórnego przeprowadzenia badań i wydania aktualnego orzeczenia.

Osoba z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) - po uprawomocnieniu się orzeczenia zostanie skreślona z ewidencji wojskowej i nie będzie podlegała obowiązkowi służby wojskowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kwalifikacja obejmuje:

 • mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 19 lat życia;
 • mężczyzn którzy nie stawili się do kwalifikacji – do ukończenia 60 roku życia;
 • osoby które otrzymały orzeczenie o czasowej niezdolności do służby wojskowej;
 • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla sił zbrojnych (głównie zawody medyczne), ale tylko te, które wskazali szefowie wojskowych centrów rekrutacji;
 • ochotników, którzy ukończyli 18. rok życia.

Zadania z zakresu kwalifikacji realizują:

 • przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy;
 • powiatowa komisja lekarska;
 • przedstawiciel właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Tak, o obowiązku tym informują:

 • Wojewoda Mazowiecki – w formie obwieszczeń rozplakatowanych na obszarze miasta;
 • Prezydent m.st. Warszawy – za pomocą imiennych wezwań, które powinna otrzymać każda osoba objęta tym obowiązkiem.

Brak imiennego wezwania od Prezydenta nie zwalania z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Tak, jest to obowiązek wynikający z ustawy o obronie Ojczyzny. Niezgłoszenie się, nawet mimo nie otrzymania wezwania, może skutkować nałożeniem grzywny bądź przymusowym doprowadzeniem przez policję.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tegorocznej kwalifikacji lub w przypadku wątpliwości, należy kontaktować się z delegaturami Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa zlokalizowanymi w urzędach dzielnic (dane kontaktowe do delegatur SCB).

Pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony w pracy z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rekompensatę wypłaca Prezydent m.st. Warszawy na wniosek osoby wzywanej.

Wniosek i zaświadczenie możemy złożyć w Delegaturze Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa lub w urzędzie dzielnicy.