Często zadawane pytania

Kwalifikacja wojskowa stanowi całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu kwalifikowanych do obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, we współpracy z administracją rządową. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do wojska.

W 2009 roku w wyniku nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska kwalifikacją wojskową.

Nie, zgłoszenie się do kwalifikacji, nie powoduje przymusowego powołania do wojska. Zmianę wprowadzono w roku 2009.

Osoba wzywana do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez właściwe organy, gdzie:

 1. zostanie sprawdzona jej tożsamość,
 2. będzie poddana badaniom lekarskim,
 3. okaże posiadaną dokumentację lekarską mającą wpływ na przyznanie kategorii zdrowia,
 4. zostanie wpisana do ewidencji wojskowej, otrzyma książeczkę wojskową oraz uzyska informację o możliwości pełnienia służby wojskowej.
 1. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 2. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 3. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;
 4. posiadaną dokumentację medyczną (dot. okresu jednego roku poprzedzającego stawienie się przed komisją lekarską).

Ustalana jest przez Powiatowe Komisje Lekarskie, określając właściwą kategorię zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań oraz ewentualnej dokumentacji medycznej:

 1. „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;
 2. „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej – jeżeli obecny stan zdrowia może ulec zmianie do dwóch lat, po tym czasie następuje ponowne badania i wydanie jednej z pozostałych kategorii zdrowia, tj. „A”, „D” bądź „E”;
 3. „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeśli orzeczono kategorię „A” lub „D” zdolności do czynnej służby wojskowej - po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (kiedy orzeczenie to stanie się prawomocne), kwalifikowany(a) zostanie przeniesiony(a) do rezerwy, co oznacza, że został uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Z orzeczeniem kategorii zdolności „A”, ewentualne powołanie do służby wojskowej, w czasie pokoju, może nastąpić tylko w trybie ochotniczym, na własny wniosek.

Orzeczenie kategorii „D” uprawnia do służby na niektórych stanowiskach przewidzianych dla terytorialnej służby wojskowej – w dalszym ciągu tylko trybie w ochotniczym, na własny wniosek.

Jeśli orzeczono kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolny do pełnienia czynnej służby wojskowej) kwalifikowany(a) nie zostanie przeniesiony(a) do rezerwy, ale wezwany(a) na kolejną kwalifikację wojskową po upływie okresu niezdolności, w celu powtórnego przeprowadzenia badań i wydania aktualnego orzeczenia.

Osoba z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) - po uprawomocnieniu się orzeczenia zostanie skreślona z ewidencji wojskowej i nie będzie podlegała obowiązkowi służby wojskowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kwalifikacja obejmuje:

 1. mężczyzn kończących w danym roku kalendarzowym 19 lat życia;
 2. mężczyzn którzy nie stawili się do kwalifikacji – do ukończenia 24 roku życia;
 3. osoby które otrzymały orzeczenie o czasowej niezdolności do służby wojskowej;
 4. kobiety posiadające kwalifikacje przydatne dla sił zbrojnych (głównie zawody medyczne), ale tylko te, które wskazali wojskowi komendanci uzupełnień;
 5. ochotników, którzy ukończyli 18. rok życia.

Zadania z zakresu kwalifikacji realizują:

 1. przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy;
 2. powiatowa komisja lekarska;
 3. przedstawiciel właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Tak, o obowiązku tym informują:

 1. Wojewoda Mazowiecki -  w formie obwieszczeń rozplakatowanych na obszarze miasta;
 2. Prezydent m.st. Warszawy – za pomocą imiennych wezwań, które powinna otrzymać każda osoba objęta tym obowiązkiem.

Brak imiennego wezwania od Prezydenta nie zwalania z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Tak, jest to obowiązek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Niezgłoszenie się, nawet mimo nie otrzymania wezwania, może skutkować nałożeniem grzywny bądź przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tegorocznej kwalifikacji lub w przypadku wątpliwości, należy kontaktować się z delegaturami Biura Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanymi w Urzędach dzielnic (dane kontaktowe zamieszczone są w poniższym linku).

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/ZK/Delegatury/default.htm

„Kwalifikacja wojskowa” – film edukacyjny

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.