Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zarządzanie kryzysowe

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 7 Października, 2013 - 13:08, admin

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

System zarządzania kryzysowego w Polsce fot. System zarządzania kryzysowego w Polsce

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Załącznik:
• ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017.209 j.t.)

 

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity)
    (plik: ustawo_o_zk_2017.pdf, rozmiar pliku: 140.62 KB)
    Download