Zarządzanie kryzysowe

Grafika przedstawia system zarządzania kryzysowego w Polsce. Funkcjonuje on na czterech poziomach. Najwyższym z nich jest poziom centralny, w którym organem decyzyjnym jest Rada Ministrów, Na tym poziomie działa Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniodawczo-doradczy. Przewodniczącym tego zespołu jest Prezes Rady Ministrów. Obsługę Zespołu zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będące jednocześnie Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na poziomie wojewódzkim, organem decyzyjnym jest wojewoda, nadzorujący Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Pracom tego zespołu przewodniczy wojewoda. Oba wspomniane poziomy (centralny i wojewódzki) stanowią część administracji rządowej. Kolejne dwa poziomy, tj. powiatowy i gminny, stanowią część administracji samorządowej. Na poziomie powiatowym organem decyzyjnym w sprawach zarzadzania kryzysowego jest starosta. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy jest to Prezydent Miasta, nadzorujący pracę Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Organem pomocniczym i doradczym Prezydenta jest Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Pracom tego zespołu przewodniczy Prezydent. Najniższym poziomem systemu zarządzania kryzysowego jest poziom gminny, w którym organem decyzyjnym jest wójt. Nadzoruje on pracę gminnego lub miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Organem pomocniczym wójta jest gminny lub miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Pracom tego zespołu przewodniczy wójt. Grafika opracowana przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy.
System zarządzania kryzysowego w Polsce |

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:

  1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  3. Opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
  4. Realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
  5. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  6. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
  7. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  8. Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  9. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.

Załączniki: